Algemene Voorwaarden

 1. Partijen

1.1 EvaWonen gevestigd te Arnhem aan de Broekstraat 177 A, 6828 PR, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68814232, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Verdere gegevens van EvaWonen

Website: www.evawonen.nl, www.evawonen.com

Email: info@evawonen.nl

Btw-identificatienummer: NL002242116B36

1.3 De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van EvaWonen

 1. Toepasselijkheid

2.1 Door middel van aanbod en acceptatie in de bestelprocedure van EvaWonen verklaren partijen deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Derden die door EvaWonen bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

2.5 Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn de klant digitaal beschikbaar gesteld.

 1. Aanbod en overeenkomst

3.1 Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door EvaWonen is aangegeven.

3.2 Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.

3.3 De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in euro’s en inclusief 21% btw en onderhevig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

3.4 Alle opgaven van EvaWonen van afmetingen, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde afbeeldingen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van EvaWonen.

3.5 Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door EvaWonen. EvaWonen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt EvaWonen dit mede binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Levering door EvaWonen

4.1. EvaWonen levert de artikelen na de totstandkoming van de overeenkomst binnen de in het hoofdcontract gestelde termijn en de door de klant geaccepteerde leveringskosten.

4.2 EvaWonen is niet gehouden schade als gevolg van vertraging in de levering, die aan de klant is toe te rekenen, te vergoeden. Mocht de levering onverwijld 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst nog niet hebben plaatsgevonden, dan heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.

4.3 Het risico op verlies of waardevermindering van de (te leveren) goederen gaat op de klant over vanaf het moment dat deze zich in haar macht bevinden. Dit geldt ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

 1. Verbintenissen van de Klant

5.1 De klant stelt EvaWonen in de gelegenheid de opdracht te verrichten en verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door EvaWonen. De klant moet ervoor zorgdragen dat EvaWonen tijdig (binnen 3 werkdagen) kan beschikken over correcte en volledige aflevergegevens.

 1. Herroepingsrecht

6.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinde die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

6.2 De klant heeft in beginsel het recht om zaken die op afstand zijn gekocht, binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De klant heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, heeft plaatsgevonden of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

6.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

6.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant EvaWonen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals onderstaand weergeven. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de klant om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat het herroepingstermijn is verstreken.

6.5 Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant de kosten van het product terug op zijn of haar rekening. De retourkosten zijn voor de klant. EvaWonen is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen. EvaWonen zal de goederen afhalen of de klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan EvaWonen heeft medegedeeld, aan EvaWonen terug te zenden of te overhandigen. De verzending heeft op tijd plaatsgevonden als de goederen verzonden voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

6.6 De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen. De klant levert het artikel in oorspronkelijke staat terug aan EvaWonen. Indien het artikel beschadigd is zal de klant niet worden terugbetaald.

 1. Klachtenafhandelingsbeleid

7.1 EvaWonen beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij EvaWonen.

7.3 Bij EvaWonen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door EvaWonen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.4 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door EvaWonen, zal EvaWonen naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 1. Betaling

8.1 De klant voldoet de verschuldigde koopsom door middel van de in het hoofdcontract weergegeven en eigenhandig gekozen betalingsmethode met inachtneming van de eventueel toepasselijke en aanvaarde transactiekosten.

8.2 Tenzij anders is overeengekomen dient de klant de verschuldigde koopsom direct na de totstandkoming van de overeenkomst te voldoen.

8.3 Wanneer de klant tekortschiet in zijn betalingsverplichting en hiermee in gebreke verkeert, zal EvaWonen direct het buitengerechtelijke incassotraject jegens de klant in gang zetten. Conform de wet is de klant alsdan een aanzienlijk bedrag aan gemaakte kosten aan EvaWonen verschuldigd.

8.4 De klant is niet gerechtigd zijn schuld te verrekenen met een prestatie die hij van EvaWonen te vorderen heeft die aan zijn schuld beantwoordt.

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het eigendom van de te leveren artikelen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de klant nadat de klant al hetgeen de klant ter zake uit de overeenkomst aan EvaWonen verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

9.2 Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de klant derhalve gedurende het voorbehouden eigendomsrecht niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren.

9.3 De klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om EvaWonen tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling of schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

9.4 Wanneer de klant in gebreke blijft bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de klant verplicht op verzoek van EvaWonen alle benodigde medewerking te verlenen teneinde EvaWonen weer onbezwaard over de geleverde goederen te doen beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van EvaWonen de goederen retour te zenden.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 EvaWonen geeft twee maanden garantie op de producten.

10.2 Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt tevens waar mogelijk ter aanvulling van de elders in deze algemene voorwaarden geregelde bepalingen omtrent aansprakelijkheid. 10.3 EvaWonen staat niet in voor de juistheid van de op de website weergegeven informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten op haar website. 10.4 Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van EvaWonen leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door EvaWonen gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

10.5 Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EvaWonen is elke aansprakelijkheid van EvaWonen beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten.

 1. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EvaWonen geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

11.2 Tijdens overmacht worden verplichtingen van EvaWonen opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor EvaWonen onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is EvaWonen bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.3 Indien EvaWonen nabij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 1. Privacy

12.1 De overeenkomst met de klant wordt onder andere voor administratieve verplichtingen gearchiveerd. De klant kan de overeenkomst naderhand te allen tijde per e-mail bij EvaWonen opvragen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. 12.2 De website van EvaWonen kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. EvaWonen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden.

 1. Intellectueel eigendomsrechten

13.1 De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van EvaWonen zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van EvaWonen of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel worden gebruikt.

 1. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

14.1 EvaWonen is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van EvaWonen.

14.2 Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis eveneens Nederlands recht van toepassing.

14.3 In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin EvaWonen haar (hoofd)vestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is eveneens de rechter in het arrondissement waarin EvaWonen haar (hoofd)vestiging heeft exclusief absoluut bevoegd.